Perio-Chula
ภาควิชาปริทันตวิทยา
รายการ
ประวัติภาควิชา
อาจารย์และบุคลากร
หลักสูตร
กระดาน ถาม-ตอบ
ความรู้เรื่องเหงือกและฟัน
Links
 
 
 
 
 

Sinc ๑๙/ตค./๔๔

อวัยวะรอบฟัน
    รากฟันแต่ละซี่ ฝังแน่นอยู่ในกระดูกเบ้าฟัน โดยมีเอ็นยึดปริทันต์ (Periodontal Ligament) ยึด จากเคลือบรากฟัน ไปยังกระดูกเบ้าฟัน นอกจากนั้นจะมีเหงือกรัดแน่นรอบคอฟันและหุ้มกระดูกเบ้าฟัน โดยมีเส้นใยเหงือก (Gingival Fiber) รัดแน่นระหว่างเหงือกและฟัน เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรืออันตรายใด ๆ ผ่านเหงือกลงไปสู่อวัยวะข้างใต้ได้ แต่ระหว่างเหงือกกับฟันจะมีร่องลึก ๐.๕-๓ ม.ม. โดย รอบเรียกว่าร่องเหงือก (Gingival Sulcus หรือ Gingival Crevice) เหงือกปกติจะมีสีชมพูซีดรัดแน่นรอบ คอฟัน ถ้าคนทีมีสีผิวคล้ำเหงือกอาจมีสีคล้ำได้
    เหงือกแบ่งออกเป็น ๓ บริเวณ
    ๑. ขอบเหงือก (Marginal Gingiva) คือเหงือกส่วนที่ล้อมรอบคอฟัน เป็นส่วนผนังของร่องเหงือก มีลักษณะบางแนบกับคอฟัน
    ๒. เหงือกยึด (Attached Gingiva) คือเหงือกส่วนที่ยึดติดกับฟันและกระดูกเบ้าฟัน เหงือกส่วนนี้ต่อมาจากขอบเหงือก ทำหน้าที่ป้องกันอวัยวะข้างใต้ เหงือกยึดมีสีชมพูซึดและมีความกว้างตั้งแต่ ๑-๖ ม.ม.
    ๓. เหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟัน (Interdental Papilla) คือขอบเหงือกที่อยู่ระหว่างซี่ฟัน

 

 

 

 

 

 

e-mail beuver24@yahoo.com Phone: ๐๒- ๒๑๘-๘๘๔๙ , ๐๒-๒๑๘-๘๘๕๐
Copyright ©Copyright ๒๕๔๔ Perio-Chula .cjb.net , All right reserved. Designed by Designed by ai_rit@BongZ.cjb.net , Pirote and Manop